Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Usługi księgowe FRESZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-019, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000512435, NIP: 6252451188 REGON: 243577174, zwana dalej "Usługodawcą".

2.Celem Usługodawcy jest zapewnienie Klientowi dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta. Podczas korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Klient proszony będzie o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa.

4. Podanie jakichkolwiek danych przez Klienta ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem że podanie wymaganych przez Usługodawcę danych osobowych jest konieczne do zawarcia skutecznie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej umowy, w szczególności Usługodawca ma prawo do wykorzystywania adresu email podanego przez Klienta do prowadzenia korespondencji związanej z wykonaniem umowy.

6. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także ich poprawiania za pośrednictwem serwisu.

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Klienta jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Klient odmówi wyrażenia takiej zgody Klient zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Klienta możliwości dostępu do usługi z przyczyn opisanych w zdaniu poprzednim.

8. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Usługodawcą.