Zakres odpowiedzialności członków zarządu spółek i organizacji pozarządowych

Zakres odpowiedzialności członków zarządu spółek i organizacji pozarządowych

Zawsze na czele stowarzyszenia lub firmy stoi zarząd, który jednocześnie jest najbardziej decyzyjny w przedsiębiorstwie, jak i podlega organowi powołującemu spółkę do życia. Powstaje więc pytanie, co wchodzi w zakres odpowiedzialności, do których można pociągnąć jego członków.

Statut organizacji

Przede wszystkim, zarząd w swoich kompetencjach posiada obowiązek przygotowywania planów rocznych, realizowanie postawionych celów, czy też weryfikowanie i prezentowanie procesu ich realizacji. Wszystkie te działania członkowie są zobowiązani przedstawić przed organem, który powołał do życia spółkę. Zarządowi zawsze w działaniach musi przyświecać wyłącznie dobro organizacji - w przeciwnym przypadku może on zostać odwołany.

Prawo cywilne

W przypadku, gdy członek zarządu działa na niekorzyść przedsiębiorstwa może zostać powołany do odpowiedzialności odszkodowawczej. W tym przypadku bierze się pod uwagę, jakie straty poniosła organizacja oraz na jakie korzyści mogłaby wówczas liczyć. Osobę, za sprawą której doszło do takiej sytuacji, powołuje się do naprawienia wyrządzonych szkód. Podejmowanie prób uniknięcia konsekwencji może skutkować skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Kwestia podatkowa

W momencie powstania zaległości z tytułu braku świadczeń pieniężnych na rzecz związków publicznoprawnych, do odpowiedzialności powołuje się wszystkich członków zarządu. Solidarnie powołuje się ich wszystkich, jeśli we właściwym momencie nie zgłosili wniosku o upadłości lub nie zrobili tego wcale. Ponadto, odpowiadają również w przypadku, gdy nie wskazują wartości majątkowych, które mogłyby zaspokoić podatkowe potrzeby spółki.

Odpowiedzialność karna

Członkowie zarządu firmy lub NGO działający na rażącą szkodę organizacji pod względem finansowym, czy też nie wypełniający swoich obowiązków, podlegają karze pozbawienia wolności nawet do pięciu lat. Z kolei jeśli osoba ta, w wyżej wymienionym działaniu uzyskała jakiekolwiek korzyści majątkowe, może w wyniku tego przestępstwa trafić do więzienia na okres ośmiu lat.

Księgi rachunkowe

Zarząd decydujący się na przekazanie prowadzenia rachunkowości osobnemu podmiotowi, nie pozbawia się obowiązku prowadzenia finansowych sprawozdań. Biuro rachunkowe może wykonywać najważniejsze zadania z tym związane, natomiast członkowie zarządzający spółką muszą sprawować nadzór nad prowadzeniem księgi.